ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม : “โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน จัดอบรม “โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาบุคลิกภาพ และความฉลาดด้านอารมณ์ของตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากยิ่งขึ้นตามนโยบายการจัดการศึกษา โดยมีนายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการอบรม ณ อาคารบุญชู ตรีทอง ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 นี้

วันที่โพสต์ : 18 พ.ค. 2559