ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม : การประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การประชุมการจัดทำแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์ระยะยาว (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2563) และแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ระยะสั้น วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันที่โพสต์ : 24 มิ.ย. 2559