Independent Study : IS
Bunyawat Witthayalai School

ผลงานนักเรียน

ผลงานครู

- การบริหารงาน
- แผนการจัด เรียนรู้
- โปสเตอร์ ม.ต้น ปี 2561
- การจัดการเรียนการสอน
- โปสเตอร์ ม.ปลาย ปี 2561
- สื่อ และ นวัตกรรม
- สื่อ และ นวัตกรรมเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น

(5 STEPs Active learning activities)