โครงการ BWS ใส่ใจ มอก.

ไฟล์แนบ   :    แผ่นพับ   ไฟล์นำเสนอ Power Point   เพลงประกอบ

รู้จัก สมอ.

สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) คือ หน่วยงานที่กำกับดูแลและควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ขายภายในประเทศให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

มอก. คืออะไร

มอก. หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม

เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์

1. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
เป็นมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป โดยผู้ประกอบการที่ทำผลิตภัณฑ์สามารถยื่นขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานได้ด้วยความสมัครใจ เมื่อสำนักงานฯ ได้ตรวจสอบโรงงาน กรรมวิธีการผลิต และทดสอบผลิตภัณฑ์และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว สำนักงานฯ ก็จะอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้

2. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือกิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ โดยการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือที่เรียกว่า มาตรฐานบังคับ ซึ่งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้นำเข้า จะต้องผลิต จำหน่ายและนำเข้าแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ตามที่สำนักงานฯ ได้กำหนดไว้เท่านั้น หากไม่กระทำตามจะมีความผิดตามกฎหมาย

3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เป็นมผช. หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็น ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย OTOP