จำนวนผู้เข้าชม

Search

Custom Search

หน้าแรก

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย Bunyawat Wittayalai School

an image นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กลุ่มกลุ่มบริหารงานทั่วไป


กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนบูญวาทย์วิทยาลัย มุ่งมั่น ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการและบริหาร ทางการศึกษาแก่ผู้เรียนใด้พัฒนาสู่การเป็นเลิศ เทียบเคียงมาตรฐานสากล เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข และสร้างสรรค์