Menu

จำนวนผู้เข้าชม

Search

Custom Search

ผู้บริหารและบุคลากร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 1

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 2

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 3

กลุ่มงานอาคารสถานที่

กลุ่มงานโภชนาการโรงเรียน

กลุ่มงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน

สวัสดิ์การโรงเรียน

กลุุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานตกแต่งสถานที่และภูมิทัศน์

กลุ่มงงานโสตทัศณูปกรณ์

กลุ่มงานยานพาหนะ

กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ