Menu

จำนวนผู้เข้าชม

Search

Custom Search

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์กลุ่มบริหารทั่วไป


1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการ ให้การปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนและผู้รับบริการ
2.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับสังคม ชุมชน และผู้รับบริการให้มีเจตคติที่ดี ก่อให้เกิด ความเลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน